Inovácia produkčného procesu spracovania plechov

Trend Technologies Slovakia, s. r. o.

Inovácia procesu spracovania plechov

Spoločnosť sa špecializuje na vstrekovanie plastových komponentov, lisovanie plechových výliskov a zároveň ich montáž (manuálna aj poloautomatická). Prostredníctvom projektu spoločnosť inovovala výrobný proces spracovania plechov skrz obstarania a uvedenia do prevádzky informačného systému na plánovanie podnikových zdrojov a inovatívnej výrobnej technológie.

Idea a jej sformulovanie

V prvom kroku bolo potrebné dôkladne zanalyzovať aktuálne procesy v spoločnosti od kalkulácie cenovej ponuky, prijatia objednávky, generovania výrobných údajov a požiadavky na technologické zariadenia výroby. Následne boli identifikované nedostatky v týchto procesoch. Jednalo sa o komplexnú analýzu celého procesu "od A po Z" s prihliadnutím na skutočnosť, že spoločnosť je veľký podnik podliehajúci korporátnym pravidlám.

Grant

Ako vhodný program bol vybraný Operačný program Integrovaná infraštruktúra (združený program výskum a inovácie), s výzvou zameranou na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Komplexný dosah projektu predstavoval práve inteligentné inovácie.

Spracovanie projektu

Po zostavení technického zadania a vykonaní prieskumu trhu bola, ako očakávaný výstup projektu, definovaná komplexná optimalizácia procesov. Primárne za účelom zníženia ceny konečných výrobkov, zvýšenia ich kvality, skrátenia doby výroby a zvýšenia efektivity tzv. prototypingu. Súčasťou projektu boli 4 verejné obstarávania, z nich boli 3 na obstaranie novej techniky a technológie a jedno na obstaranie "smart" informačného systému.

Realizácia projektu

Projekt bol realizovaný so silným dôrazom na harmonogram aktivít tak, aby realizácia jednotlivých inovácií na seba plynulo nadväzovala a bol priestor na doladenie sofvérových riešení. Verejné obstarávanie bolo realizované hneď po podaní žiadosti, aby bolo možné projekt fyzicky realizovať ešte pred jeho schválením. Výber dodávateľov s dostatočnými kapacitami prebehol úspešne a plánovaný časový harmonogram bol dodržaný. Vďaka projektu sa v spoločnosti komplexne zintegrovalo riadenie a sledovanie produkčného procesu. Odstránili sa nedostatky vtedajšieho informačného systému a bola vytvorená komplexná synergia všetkých procesov.

Výsledky projektu

komplexná inovácia procesov (inovovaných 5 čiastkových procesov)
zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti výroby
nové kontrakty

Náš komentár k projektu

Projekt bol od začiatku plánovaný tak, že bude fyzicky realizovaný ešte pred schválením grantu a to z časových dôvodov. Bola teda spracovaná a podaná žiadosť o NFP, následne vyhlásené verejné obstarávanie , vybratí dodávatelia a projekt fyzicky zrealizovaný. Po schválení grantu sa NFP spätne refunduje. Okrem toho sa vďaka inovovanému produkčnému procesu zefektívnil výrobný proces, dosiahla sa vyššia kvalita, vďaka čomu môže spoločnosť prijímať viac objednávok. Aj vďaka tomu spoločnosť posilnila svoju finančnú a prevádzkovú udržateľnosť a podarilo sa jej eliminovať svoje slabé stránky, vďaka ktorým získala ďalší priestor na svoj rast.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?