EEA grants

Elektromobilita a Nórske granty (EEA grants) – BIN 01

MARTEL Trade, s.r.o. | rozpočet: 747 165,00 EUR

Clean electro charging

Cieľom projektu je vytvorenie systému/riešenia na získavanie zelenej energie z obnoviteľného zdroja (slnka) vďaka fotovoltaike, ktorá bude fungovať na striedač – energia zo slnka rovno do automobilu, a/alebo ukladaní energie zo slnka do batérie (úložisko) a jej následný prevod do elektromobilu. Projekt sa zameriava na vývoj inovatívneho technologického riešenia pre elektronabíjačky, ktorá bude pozostávať zo synergie troch inovačných prvkov: - Výroba „čistej energie“ nabíjacej stanice- fotovoltické riešenie pre napájanie elektromobilov - Energy management system: smart riadenie výkonu a ukladanie energie nabíjacej stanice - „User friendly“ aplikácia (cloud base): pokrývajúca možnosti a údaje o sieti nabíjacích staníc Výsledkom projektu bude technologická a ekologická inovácia nabíjacích staníc pre elektromobily, vďaka synergii jednotlivo fungujúcich riešení do komplexného produktu - produktovej rady, s cieľom zníženia environmentálnej záťaže celého životného cyklu elektromobilov. Žiadateľ MARTEL Trade s.r.o., spolu s partnerom projektu MARTEL Sminn, s.r.o., sú obaja členmi skupiny MARTEL, ktorá sa venuje inovatívnym riešeniam v oblasti elektroenergetiky. Konkrétne, MARTEL Trade s.r.o. sa zameriava na fotovoltaické systémy a ich implementáciu, zatiaľ čo MARTEL Sminn, s.r.o. sa orientuje na vývoj riešení pre elektromobilitu. Tretí partner projektu UNITE, s.r.o., sa zameriava na vývoj softvérových riešení, a do projektu bol prizvaný na základe dlhodobej spolupráce so skupinou MARTEL. • "User-friendly" application (cloud base): covering charging station network options and data The project will result in technological and ecological innovation of charging stations for electric vehicles, thanks to the synergy of individually functioning solutions into a comprehensive product - a product line, with the aim of reducing the environmental burden of the entire life cycle of electric vehicles. The applicant MARTEL Trade s.r.o., together with the project partner MARTEL Sminn, s.r.o., are both members of the MARTEL group, which is dedicated to innovative solutions in the field of electricity. Specifically, MARTEL Trade s.r.o. focuses on photovoltaic systems and their implementation, while MARTEL Sminn, s.r.o. focuses on the development of solutions for electromobility. The third project partner, UNITE, s.r.o., focuses on developing software solutions, and was invited to the project based on its long-standing cooperation with the MARTEL Group.

Idea a jej sformulovanie

Spolupráca začala na základe priateľských vzťahov a predošlých spoluprác. Skupina MARTEL nás oslovila s nápadom vývoja inovatívnej produktovej rady elektro-nabíjačiek a ich následného uvedenia do reálneho prevádzkového prostredia. Inovatívnosť elektro-nabíjačiek pozostáva z využitia čistej, zelenej energiu zo slnečného žiarenia – fotovoltika a zároveň ponúka čiastočné rieši nežiadúceho odpadu - opotrebované batérie elektromobilov, ktoré sú v rámci projektu recyklované, tzn. znovu-použité, ako úložisko získanej slnečnej energie.

Grant

Grantový program a samotnú výzvu sme hľadali s ohľadom na inovatívnosť a silný ekologický rozmer projektového zámeru a jeho možný široký dopad. Opäť nám pozitívne „hrali do karát“ aktuálne celoeurópske priority, ktoré sa zameriavajú na znižovanie CO2 v ovzduší a rozvoj alternatívnych palív v doprave. Vzhľadom na potenciál projektového zámeru sme hľadali najvhodnejšiu výzvu. Práve výzva BIN 01 z EEA grants, známe aj ako „Nórske granty“, vyšla ako najvhodnejšia pre tento projekt. EEA grants predstavujú Nórsky finančný mechanizmus postavený na dohode medzi Nórskym kráľovstvom, ako prispievateľským štátom, a Slovenskou republikou, ako prijímateľským štátom. Tento príspevok má za cieľ znižovať sociálne a ekonomické rozdiely v rámci EHP (Európsky hospodársky priestor) a posilňovať vzájomné vzťahy. Samotná výzva bola zameraná na Zelené inovácie v priemysle.

Spracovanie projektu

Po niekoľkých pracovných stretnutiach s partnermi projektu, objasnenia problematiky elektromobility a detailoch projektového zámeru, sme sa pustili do tvorby grantovej žiadosti. Tento proces pozostáva zo spracovania získaných informácií od klienta a dostupných overených dát, do samotnej grantovej žiadosti. Po ucelení logiky a textových častí prichádza na rad príprava rozpočtu projektu. Rozpočet opäť vychádza z prvotných dát od partnerov a našich skúseností z predošlých projektov t.j., ako ho nastaviť, aby bol čo najvýhodnejší pre plynulú realizáciu projektu. Zároveň sme tiež pripravovali potrebné povinné prílohy žiadosti, a partneri oslovovali a získavali priestory pre umiestnenie testovacích elektro-nabíjačiek.

Realizácia projektu

Projekt je momentálne vo fáze implementácie, kedy bol zazmluvnený, a partneri začali s prácou na jednotlivých vývojových častiach elektro-nabíjačiek. Následne po ich vývoji budú testované v prevádzkovom prostredí. My, ako agentúra, začíname pracovať na realizácii VO, kde predmetom bude marketingová kampaň pre komercializáciu produktovej rady elektro nabíjačiek, s cieľom ich umiestnenia na trhu a získanie reklamných partnerov. Súčasťou projektu sú aj konferencie na podporu povedomia o projekte a možnostiach čerpania Nórskych grantov, ktoré postupne začíname organizovať.

Výsledky projektu

Vývoj inovatívnej produktovej rady elektro-nabíjačiek
Znižovanie CO2
Rozvoj MSP

Náš komentár k projektu

Od začiatku spolupráce bola medzi partnermi projektu a nami (ako poradenskou agentúrou) priateľská a otvorená komunikácia, čo celú spoluprácu uľahčuje. Vyskytnuté rozpočtové zmeny boli odkomunikované a vyriešené v prospech všetkých zainteresovaných strán. Pri dodatočných doplneniach pred podpisom projektovej zmluvy zo strany Výskumnej agentúry (ako sprostredkovateľský orgán) bola taktiež ochota riešiť/objasniť nejasnosti, čo celkovo proces implementácie zjednodušuje. Aj vďaka tomuto prístupu nás partner projektu MARTEL Sminn, s.r.o. oslovil na spoluprácu pre ich ďalší projektový zámermi v oblasti elektromobility.

Máte nápad a chcete ho realizovať ?